ГІНКГОКАПС -
вибір для оптимізації розумової працездатності школярів

У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в Україні в останні десятиліття намітились негативні тенденції у стані здоров'я населення, у тому числі дитячого. В основі формування різноманітної патології лежать: активація утворення агресивних вільних радикалів кисню, структурно-функціональні зміни клітинних мембран, судинні розлади, гіпоксія тканин тощо.

Всі ці розлади поряд з розумовим навантаженням та формуванням "шкільного стресу" призводять до порушень процесів пам'яті, уваги у школярів, з часом - до зниження успішності у навчанні. В зв'язку з всім вищезазначеним, діти шкільного віку потребують не тільки запобіжних (профілактичних), а й відновлювальних (лікувальних) заходів. Разом з тим, у дитячому віці небажана поліпрагмазія.

Широкий спектр дії екстракту Гінкго білоба може забезпечити вплив, практично, на всі ділянки патогенетичних механізмів вищезазначених розладів. Гінкго білоба покращує кровопостачання ішемічних ділянок тканин мозку, впливаючи на артерії, капіляри, вени. Відновлює тонус дрібних артерій, завдяки чому підтримується адекватний перфузійний тиск, сприяє релаксації спазмованих судин, оскільки, виділяє ендотеліальнозалежний фактор релаксації. Також збільшує резистентність стінок капілярів і знижує підвищену їх проникність, захищаючи тканини від набряку. Підвищує тонус вен і відновлює зворотнє відтікання крові. Гінкго білоба покращує реологічні характеристики крові, завдяки антиагрегаційним і антикоагуляційним властивостям, запобігає тромбоутворенню. Впливає на різні порушення клітинного обміну, покращуючи засвоєння глюкози та кисню, синтез АТФ - енергетичний обмін клітин.

У післячорнобильський період відбувається активація продукції вільних радикалів кисню, перекисного окислення ліпідів, що веде до структурних і функціональних змін клітинних мембран, до деструктивних змін у різних клітинах організму, нейронів у тому числі, та змін їх функціонування. Гінкго білоба є потужним антиоксидантом, впливає на обмін речовин у нейротрансміттерах, підвищує пластичність нервової тканини, нормалізує взаємодію між півкулями головного мозку. Гінкго білоба впливає на вивільнення, зворотній захват, катаболізм нейромедіаторів (норадреналіну, дофаміну, ацетилхоліну) та на їх здатність до зв'язування з рецепторами мембран, сприяє оптимізації дихальних процесів у мітохондріях печінки і мозку.

Експериментально показано, що під впливом Гінкго Білоба збільшується рівень глюкози та АТФ до необхідного рівня для підтримки енергетичного балансу у клітинах. Гінкго Білоба сприяє стабілізації клітинних мембран через безпосередню дію на іонні черезмембранні потенціали та опосередковано через покращення внутрішньоклітинного мітохондріального дихання - це веде до зменшення набряку тканин мозку та відновлення функції мозку.

На експериментальних моделях показано, що Гінкго Білоба інгібує вільні радикали, не тільки руйнує існуючі вільні радикали, але й інактивує їх утворення та інгібує утворення перекисних сполук із мембранних ліпідів, але на тонку рівновагу ендокринної системи за даними гормональних показників не має впливу. Може впливати на всю низку катехоламінергічних систем організму (ендокринної, серцево-судинної, нервової) за рахунок вивільнення катехоламінів, тобто, на системи, від яких залежать найважливіші функції організму.

Дослідженнями НДІ педіатрії та дитячої хірургії МОЗ Росії у 2003 році показано ефективний вплив Гінкго білоба при різних порушеннях мови у дітей (дислалії, логоневрози, затримка темпів мовного розвитку тощо), порушеннях сну, вегетативних розладах, фізичних та інтелектуальних навантаженнях, змінах рівня нейротропних аутоантитіл. Показана відсутність побічних ефектів та висока ефективність екстракту Гінкго білоба (танакан) у дітей 2 - 7 - місячного віку з перинатальним ушкодженням ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу.

Враховуючи доведений вибірковий ефект екстракту Гінкго білоба на процеси пам'яті та здатність активувати швидкість мислення у людей, збільшувати рівень інформаційних процесів, метою даного дослідження стало - оцінити ефективність застосування препарату Гінкгокапс-М у школярів на процеси розумової працездатності.

Матеріали дослідження

Дослідження проведено у 3-х основних групах дітей та у 3-х групах порівняння:

1 група - 30 школярів 8-9 річного віку, які мешкають на радіаційно забруднених територіях Київської області, які отримували Гінкгокапс-М ;

2 група - 30 однолітків з великого антропогенно забрудненого промислового міста, які отримували Гінкгокапс-М;

3 група - 30 школярів-однолітків м. Києва, які отримували Гінкгокапс-М;

4 група - 30 школярів 8-9 річного віку, які мешкають на радіаційно забруднених територіях Київської області, які не отримували Гінкгокапс-М;

5 група - 30 однолітків з великого антропогенно забрудненого промислового міста, які не отримували Гінкгокапс-М;

6 група - 30 школярів-однолітків м. Києва, які не отримували Гінкгокапс-М.

Критеріями виключення із дослідження була наявність судомного синдрому в анамнезі, тяжкої соматичної патології, гострих інфекційних хвороб на момент обстеження.

Всім дітям 1,2,3 груп було призначено Гінкгокапс-М (міжнародна назва Ginkgo Biloba, 1 капсула якого містить екстракт Гінкго білоба 0,04 г, виробництво ВАТ "Монфарм", м. Монастирище, Україна), по 1 капсулі тричі на день протягом 3-х місяців.

На цей період ніякі інші, у тому числі вазоактивні, ноотропні, антиагрегантні препарати, не застосовували.

Діти 4,5,6 груп - це діти групи порівняння, які не отримували Гінкгокапс-М.

До призначення Гінкгокапс-М та після завершення курсу лікування проводили клінічний огляд дітей педіатром, неврологом, окулістом, динамометрію, заміряли артеріальний тиск, частоту пульсу.

Розумову працездатність (стійкість, увагу, точність і продуктивність роботи) визначали за допомогою таблиць Анфімова. Для оцінки процесів переробки інформації досліджували короткочасну змістовну та короткочасну зорову пам?ять з використанням для розрахунків формул.

Характер та динаміку вегетативних змін визначали у балах за А.М. Вейном (1998).

Статистична обробка результатів дослідження проводилася шляхом розрахунку середньої арифметичної (М), середньоквадратичного відхилення (s) і середньої похибки (m), достовірність різниці між різними показниками оцінювали за Ст`юдентом та кутовим відхиленням Фішера, оцінювали різницю середніх у випадку зв'язаних один з одним даних.

Результати дослідження

У ході проведення дослідження встановлено, що переважна більшість основних груп, які були взяті у дослідження методом випадкової вибірки (по 1 класу початкової школи в кожному регіоні), мали ті чи інші скарги на відхилення у стані здоров'я та мали вегетативні розлади (рисунок 1). Частота їх виявлення була вищою (р<0,05) у дітей, які мешкають на радіаційно забруднених територіях та у великому промисловому місті.

Показники артеріального тиску, частота пульсу та сили рук (динамометрії) представлені у таблиці 1.

Таблиця 1.
Середні показники артеріального тиску, пульсу, динамометрії у дітей досліджуваних груп у динаміці лікування препаратом Гінкгокапс-М за статтю (М±m)


Період Стать Група n Показник
артеріальний тиск
систолічний, мм т. ст.
артеріальний тиск
діастолічний, мм т. ст.
пульс
абс.ч. за хв
динамометрія, кг
права рука ліва рука
До
лікування
Дівчата 1 10 109,0±3,0 64,0±1,0 78,6±0,6 7,4±0,1 5,9±0,1
2 16 111,0±2,2 66,0±3,6 86,1±1,8 8,3±0,2 8,0±0,2
3 12 106,0±2,4 61,0±2,8 78,7±0,8 8,7±0,2 7,5±0,1
4 10 108,0±2,0 68,0±2,0 80,0±2,0 7,6,0±0,1 5,4±0,1
5 10 110,0±4,0 64,0±2,0 82,0±4,0 8,0±0,2 7,6±0,1
6 16 104,0±1,0 63,0±1,0 81,0±4,0 8,4±0,1 7,3±0,1
Хлопці 1 20 110,0±5,0 68,0±3,0 79,8±3,0 10,7±0,3 10,9±0,1
2 14 112,0±7,2 61,0±2,4 80,6±3,4 12,2±0,4 11,4±0,2
3 18 112,0±6,3 66,0±4,2 79,7±2,6 12,4±0,2 11,8±0,2
4 10 109,0±4,0 65,0±2,0 82,0±3,0 10,5±0,3 9,2±0,1
5 10 110,0±4,0 63,0±2,0 80,0±2,0 11,8±0,3 10,6±0,2
6 10 106,0±2,0 64,0±2,0 83,0±4,0 11,3±0,2 10,9±0,2
Всього 1 30 110,0±4,0 66,0±2,0 79,2±2,0 9,1±0,1 8,4±0,1
2 30 114,0±5,2 64,0±3,0 83,4±3,0 10,3±0,2 9,8±0,1
3 30 109,0±4,3 64,0±3,5 79,2±2,0 10,5±0,2 9,7±0,1
4 20 109,0±3,0 67,0±2,0 81,0±3,0 9,1±0,1 7,3±0,1
5 20 110,0±4,0 64,0±2,0 81,0±3,0 9,9±0,1 9,1±0,1
6 20 112,0±2,0 65,0±1,0 81,3±2,0 7,7±0,1 6,5±0,1
Після лікування Дівчата 1 10 112,0±2,0 65,0±1,0 81,3±2,0 7,7±0,1 6,5±0,1
2 16 111,0±2,2 72,0±3,8 91,3±3,8 11,0±0,2 10,7±0,3
3 12 108,0±2,2 61,0±2,2 89,0±4,2 10,6±0,2 7,5±0,1
4 10 104,0±3,0 66,0±2,0 88,0±3,0 7,0±0,1 5,8±0,1
5 10 106,0±3,0 68,0±2,0 86,0±4,0 9,0±0,1 7,9±0,1
6 10 105,0±3,0 65,0±2,0 82,0±3,0 9,1±0,1 8,0±0,1
Хлопці 1 20 112,0±3,0 66,0±2,0 84,4±4,0 11,4±0,1 12,9±0,2
2 14 114,0±2,6 68,0±3,1 84,3±5,2 14,2±0,4 12,9±0,2
3 18 110,0±2,2 64,0±2,9 77,9±2,6 13,7±0,2 12,3±0,2
4 10 108,0±3,0 67,0±2,0 85,0±5,0 10,7±0,2 9,6±0,1
5 10 105,0±2,0 66,0±1,0 83,0±4,0 12,0±0,2 11,0±0,2
6 10 102,0±3,0 68,0±2,0 81,0±4,0 12,2±0,2 11,4±0,3
Всього 1 30 112,0±3,0 66,0±1,0 82,9±3,0 9,6±0,1 8,4±0,1
2 30 113,0±2,5 70,0±3,5 87,8±4,5 12,6±0,2 9,9±0,1
3 30 109,0±2,2 63,0±2,6 83,5±5,0 12,2±0,3 9,9±0,1
4 20 106,0±3,0 67,0±2,0 87,0±4,0 8,9±0,1 7,7±0,1
5 20 106,0±3,0 67,0±2,0 85,0±4,0 10,5±0,1 9,5±0,1
6 20 104,0±2,5 67,0±2,0 82,0±3,5 10,7±0,1 9,7±0,1

Показники артеріального тиску та пульсу, практично, не відрізнялись у досліджуваних групах дітей та відповідали віку. Сила обох рук у хлопців була достовірно вищою, ніж у дівчат (дивись таблицю 1).

В динаміці проведеного курсу лікування Гінкгокапс-М не змінював артеріальний тиск та частоту пульсу у обстежених дітей, але сила рук за показниками динамометрії у дітей 2 і 3 груп стала достовірно більшою (дивись таблицю 1).

Препарат переносився дітьми добре, побічних ефектів не було виявлено.

У ході дослідження було виявлено численні фармакологічні ефекти препарату Гінкгокапс-М. Всі школярі даний препарат отримували вперше і переважна більшість із них відмітила позитивний ефект на загальний стан. Вже 1-й курс прийому Гінкгокапс-М у переважної більшості дітей призвів якщо не до нормалізації, то до зменшення частоти чи інтенсивності вегетативних розладів нервової системи, особливо у дітей 2 та 3 груп (рисунки 2а, 2б, 2в). Виявлені значні розлади мали позитивну динаміку, а незначні - пройшли зовсім, погіршення наявної симптоматики не було.

На думку батьків та вчителів, діти, які отримували Гінкгокапс-М регулярно протягом 3-х місяців, ставали більш посидючими, легко не збуджувалися та дратувалися, навіть, діти з гіпердинамічним синдромом відмічали значну позитивну динаміку.

Про нормалізацію корково-підкоркових зв'язків під впливом лікування може свідчити також нормалізація сну - при цьому сон ставав не тільки більш глибоким, а й пройшли нічні страхи, нічний енурез появлявся вряди-годи, діти з логоневрозом відмітили, що їм стало легше вимовляти слова.

Всі ці клінічні ефекти можуть бути результатом таких метаболічних ефектів екстракту Гінкго білоба, як вазорегулюючий ефект на рівні всього організму, головного мозку в тому числі, покращення клітинного метаболізму та основного енергетичного обміну, полегшення синаптичної передачі, протинабрякова дія на рівні головного мозку тощо.

Під впливом лікування пройшли болі у трубчастих кістках, що могло бути пов'язане з нормалізацією мікроциркуляції у кінцівках, а також, носові кровотечі, що, очевидно, пов'язане з нормалізацією не тільки процесів агрегації тромбоцитів та еритроцитів, антикоагулянтною дією, а й зі зниженням судинної проникності, вазорегулюючим ефектом тощо (дивись рисунки 2а, 2б, 2в).

Позитивна динаміка наявних симптомів у обстежених дітей сприяла швидкому зменшенню астенізації організму, втомлюваності (дивись рисунки 2а, 2б, 2в) та покращенню загального стану, особливо у дітей 1 групи (таблиця 2).

Таблиця 2.
Ефективність лікування препаратом Гінкгокапс за даними деяких досліджуваних показників у обстежених дітей ща статтю, %


Показник Група, стать
Дівчата Хлопці Всього
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Покращилась пам’ять 90,0 87,5 83,5 80,0 71,4 72,2 83,3 63,3 76,7
Стан пам’яті залишився без змін 10,0 12,5 16,7 5,0 28,6 27,6 6,7 20,0 23,3
Покращилась концентрація уваги 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Покращилась успішність 50,0 25,0 58,3 45,0 35,7 38,9 46,7 30,0 46,7
Збільшилась швидкість виконання
домашніх завдань
60,0 50,0 66,7 75,0 64,3 50,0 70,0 56,7 56,7
Покращився почерк (каліграфія) 30,0 12,5 25,0 25,0 21,4 16,7 26,7 16,7 73,3
Покращився загальний стан 80,0 62,5 83,3 85,0 71,4 66,7 83,3 66,7 73,3

Це, очевидно, пов'язане з тим, що більшість дітей цієї групи до лікування мали "поганий" загальний стан, слабкість, підвищену втомлюваність.

Необхідно відмітити той факт, що діти, які почували себе, на їх думку, добре, відчутних змін загального стану не відмітили, що, очевидно, залежить від особистого характеру оцінки стану свого здоров'я, оскільки, у ході дослідження наявні виявлені у них досліджувані симптоми мали позитивну динаміку.

Істотне значення для успішності навчання школярів має стан функції пам'яті та уваги. Дослідження зорової та оперативної змістовної пам'яті може дати уявлення про функціонування психічних процесів.

Результати дослідження оперативної (короткочасної) зорової пам'яті, обсяг якої визначався за відсотком запам'ятовування та відтворення пред'явленої інформації, представлено у таблиці 3.

Показники короткочасної зорової пам'яті до лікування у всіх досліджуваних групах були зниженими і, практично, однаковими, лише у дівчат з промислового району вони були незначно вищими від дівчат інших груп та від хлопців всіх груп дослідження (дивись таблицю 3). Тобто, діти всіх груп мали нестійку увагу та низькі фіксовані можливості зорової пам'яті.

Після проведеного курсу лікування показники короткочасної зорової пам'яті у дітей, які отримували препарат, достовірно покращилися (дивись таблицю 3), що, очевидно, могло бути пов'язаним із покращанням концентрації уваги у цих дітей за даними суб'єктивної оцінки (дивись таблицю 2).

Таблиця 3. (частина 1)
Середні показники розумової, короткочасної змістовної та зорової пам´яті у обстежених дітей (M±m)


Період Стать Група n Показник, абс. число
Коефіцієнт
запам’ятову-
вання слів, %
Коефіцієнт
зорової
пам’яті, %
Кількість
правильно
відмічених
знаків
Кількість
помилково
пропущених
знаків
До
лікування
Дівчата 1 10 65,0 77,0 45,8±1,4 2,8±0,03
2 16 68,1 82,3 33,8±0,8 3,2±0,04
3 12 65,0 73,3 43,2±1,2 2,2±0,03
4 10 64,0 78,0 44,9±1,3 2,4±0,02
5 10 67,0 80,0 34,6±0,7 2,9±0,05
6 10 65,0 75,0 42,7±1,1 2,5±0,04
Хлопці 1 20 63,3 74,0 35,3±0,7 4,9±0,04
2 14 63,4 74,0 37,1±0,6 3,8±0,07
3 18 61,0 72,0 36,0±1,4 6,4±0,10
4 10 65,0 75,0 36,0±0,6 4,0±0,09
5 10 63,0 76,0 36,6±0,7 3,1±0,06
6 10 63,0 76,0 36,8±0,8 5,0±0,08
Всього 1 30 64,2 75,5 40,6±1,1 3,9±0,06
2 30 65,8 78,1 35,4±0,7 3,5±0,06
3 30 63,0 72,7 39,6±0,9 4,3±0,07
4 20 64,5 76,5 40,9±0,9 2,8±0,06
5 20 65,0 78,0 35,6±0,9 3,0±0,06
6 20 64,0 75,5 40,9±0,9 3,8±0,06
Після лікування Дівчата 1 10 70,0 87,0 67,1±2,7 1,6±0,02
2 16 81,2 91,7 86,8±2,9 1,9±0,02
3 12 70,0 81,0 51,2±1,4 1,8±0,06
4 10 65,0 80,0 51,6±1,6 2,7±0,04
5 10 69,0 83,0 40,8±1,4 2,8±0,05
6 10 67,0 76,0 43,4±1,5 2,2±0,03
Хлопці 1 20 68,9 85,0 63,1±2,2 1,6±0,01
2 14 82,0 87,2 82,0±2,8 1,4±0,01
3 18 65,0 84,0 66,1±2,2 1,7±0,01
4 10 66,0 78,0 42,2±1,7 3,2±0,07
5 10 68,0 78,0 44,1±1,5 3,0±0,08
6 10 63,0 77,0 45,9±1,2 4,3±0,10
Всього 1 30 69,5 86,0 65,1±2,5 1,6±0,01
2 30 81,4 89,4 84,4±2,9 1,7±0,02
3 30 67,5 82,5 58,7±1,8 1,8±0,01
4 20 65,5 79,0 46,9±1,7 3,0±0,06
5 20 68,5 80,5 42,5±1,5 2,9±0,07
6 20 65,0 76,5 44,7±1,4 3,3±0,07

Отримані результати свідчать, що екстракт Гінкго білоба сприяє покращенню процесів зорової фіксації, але одного курсу терапії, очевидно, недостатньо для значної активації цих процесів.

Оперативна короткочасна змістовна пам'ять у обстежених дітей була гіршою, ніж зорова (дивись таблицю 3), хоча показник коефіціенту запам'ятовування вище 50 % вважається добрим.

За даними суб'єктивної оцінки, у всіх дітей Гінкгокапс-М сприяв покращенню пам'яті (дивись таблицю 2). При цьому одні діти зазначали, що їм стало легше запам'ятовувати вірші, інші - переказувати тексти, чи стали швидше читати тексти або рахувати, розв'язувати математичні завдання. У більшості дітей, які отримували терапію, збільшилася швидкість виконання домашніх завдань, особливо, у дітей з радіаційно забруднених регіонів, у частини дітей покращилися успішність і, навіть, каліграфія (дивись таблицю 2).

У дітей, які мали хорошу (90-100 %) змістовну чи зорову пам'ять, прийом препарату на її якості (показниках), фактично, не позначився (дивись таблицю 2). Отримані результати, очевидно, можуть бути підтвердженням різносторонніх ефектів Гінкгокапс-М пов'язаних з фармакологічними властивостями препарату і, в першу чергу, з м'якою стимуляцією мозкової діяльності, покращенням метаболізму нейронів через дію на нейромедіатори, нормалізацію прийому та передачі нервового імпульсу тощо.

Таблиця 3. (частина 2)
Середні показники розумової, короткочасної змістовної та зорової пам´яті у обстежених дітей (M±m)


Період Стать Група n Показник, абс. число
Кількість
помилково
викреслених
знаків
Загальна
кількість
проглянути
знаків
Продуктивність
роботи
Точність
роботи
До
лікування
Дівчата 1 10 0,2±0,01 498,2±16,2 467,9±14,7 0,95
2 16 0,9±0,02 376,4±10,8 337,2±12,8 90,0
3 12 0,7±0,01 467,5±19,3 438,7±13,8 0,94
4 10 0,2±0,01 500,2±22,7 475,2±15,1 0,95
5 10 0,5±0,02 390,6±12,4 355,5±16,2 0,91
6 10 0,4±0,01 458,7±13,7 431,2±15,7 0,94
Хлопці 1 20 0,4±0,01 420,2±14,3 365,6±10,6 0,87
2 14 0,2±0,01 418,4±15,2 352,7±15,2 0,90
3 18 0,4±0,01 434,8±11,9 366,1±12,9 0,86
4 10 0,3±0,01 407,6±10,5 362,8±10,3 0,89
5 10 0,3±0,01 422,5±16,0 388,7±11,5 0,92
6 10 0,4±0,01 440,2±14,8 383,0±10,8 0,87
Всього 1 30 0,3±0,01 459,2±15,3 416,8±12,7 0,91
2 30 0,7±0,02 397,4±13,0 345,0±14,0 0,90
3 30 0,5±0,02 451,2±15,6 402,4±13,4 0,90
4 20 0,3±0,01 453,9±16,6 419,0±12,7 0,92
5 20 0,4±0,01 449,5±14,3 409,1±13,3 0,91
6 20 0,4±0,01 449,5±14,3 409,1±13,3 0,91
Після лікування Дівчата 1 10 0,1±0,01 731,5±20,2 682,5±10,2 0,98
2 16 0,0 937,5±22,6 887,7±14,9 0,95
3 12 0,0 583,8±18,4 526,2±12,5 0,97
4 10 0,2±0,01 572,4±15,8 543,8±12,2 0,95
5 10 0,4±0,01 458,7±13,7 426,6±13,2 0,93
6 10 0,3±0,01 500,5±14,9 475,5±12,7 0,95
Хлопці 1 20 0,3±0,01 500,5±14,9 475,5±12,7 0,95
2 14 0,1±0,01 923,5±21,9 905,0±13,4 0,98
3 18 0,0 726,2±19,2 704,4±15,3 0,97
4 10 0,2±0,01 492,8±17,8 458,3±14,4 0,93
5 10 0,3±0,01 499,1±13,3 464,2±13,7 0,93
6 10 0,3±0,01 500,7±15,6 455,6±12,1 0,91
Всього 1 30 0,2±0,01 717,1±18,3 682,1±13,8 0,98
2 30 0,1±0,01 931,5±22,2 896,4±14,2 0,97
3 30 0,0 655,0±20,2 615,3±13,9 0,97
4 20 0,2±0,01 532,6±16,6 500,6±13,3 0,93
5 20 0,4±0,01 478,9±13,5 445,4±13,5 0,93
6 20 0,3±0,01 500,6±15,3 465,6±12,4 0,93

Досить інформативним показником функціонального стану організму дитини в цілому, і особливо її центральної нервової системи, є розумова працездатність.

В результаті проведення коректурної проби з використанням таблиць Анфімова, було встановлено, що обстежені діти переробляли представлену інформацію по-різному.

Аналіз отриманих результатів показав, що до прийому препарату показники розумової працездатності у всіх групах дослідження були близькими за значенням (дивись таблицю 3). При цьому, за 2 хвилини діти по-різному виконували завдання.

У 1 групі у дівчат і продуктивність, і точність виконання завдання була вищою, ніж у хлопців, і вищою, ніж у дівчат 2 групи. Хлопці 1 групи були більш неуважними і повільними, ніж дівчата, а серед дівчат - дівчата 2 групи. Серед хлопців досліджуваних груп різниці показників, практично не виявлено (дивись таблицю 3), але показники розумової працездатності хлопців 1 групи і 3 групи були нижчими, ніж у дівчат цих груп.

Це може бути свідченням того, що у них процеси гальмування переважають над процесами збудження, знижується лабільність нервових процесів при розумовому навантаженні, що є проявом процесів втоми, швидкого виснаження нервових процесів. Все це змінює основні алгоритми психічних функцій у них.

Після курсу терапії препаратом Гінкгокапс-М протягом 3-х місяців у дітей 1, 2 і 3 груп дослідження достовірно підвищилися показники продуктивності та точності виконання завдання як за рахунок збільшення загальної кількості проглянутих знаків, так і за кількістю правильно відмічених знаків і зменшенням допущених помилок (дивись таблицю 3).

Активація розумової працездатності відбулася у всіх групах дітей незалежно від їх статі.

Очевидно, після проведеного лікування нервові процеси швидко не виснажувалися, активувалася лабільність нервових процесів при розумовому навантаженні, що пов'язане з метаболічними ефектами екстракту Гінкго білоба.

У групах порівняння, де діти не отримували препарат, за даними отриманих показників (дивись таблицю 3) розумова працездатність у них істотно не змінилася.

Отже, при порівняльному аналізі виявлено ефекти препарату Гінкгокапс-М, які проявлялись у динаміці показників розумової працездатності (продуктивності та точності виконання завдань), короткочасної зорової та змістовної пам'яті, вегетативних та інших досліджуваних симтопмів тощо.

Отримані результати даного дослідження дозволяють зробити висновки, що, завдяки широкому спектру метаболічних ефектів, Гінкгокапс-М у дітей має високу ефективність:

  • впливає на психоемоційну сферу, діє регулююче при астеноневротичних розладах, розладах сну, сприяє позитивній динаміці вегетативних розладів і покращенню загального стану;
  • проявляє ноотропний ефект, нормалізує основні алгоритми психічних функцій, що проявляється в оптимізації переробки представленої інформації - активується короткочасна (оперативна) зорова і змістовна пам'ять та розумова працездатність (продуктивність і точність виконання завдань);
  • проявляє вазорегулюючий та покращуючий гемореологічні властивості ефект, при цьому істотно не змінюючи артеріальний тиск;
  • сприяє наростанню сили м'язів;
  • Гінкгокапс-М дітьми переноситься добре, не викликаючи побічних ефектів;
  • може бути рекомендованим школярам двічі на рік курсами по 3 місяці для покращення успішності в школі, а також у екзаменаційний період.

Комплексність дії препарату та відсутність побічних ефектів, отримані результати роблять можливим рекомендувати Гінкгокапс-М у більш широку клінічну педіатричну практику.ВАТ «Монфарм» © 2008.